Adatkezelési tájékoztató

 

amelyben ismertetjük Önnel, mint www.quebeck.eu honlapunk és webáruházunk látogatójával valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjével társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályait

1. Kik vagyunk? Q-PET INDUSTRIES KFT., mint adatkezelő bemutatása

A Q-PET INDUSTRIES KFT. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Q-PET  INDUSTRIES KFT. adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a https://www.quebeck.eu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztato  címen. Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról haladéktalanul értesítjük közönségünket.


1.1 Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Q-PET INDUSTRIES KFT.
Székhely: 2612 Kosd, Rétrejáró u. 11.
Cégjegyzékszám:12-09-010280
Cégbejegyzést végző Bíróság neve
BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA
Adószám: 26388788-2-12
E-mail cím: quebeck@quebeck.eu
Levelezési cím: 2600 Vác, Belgakert út hrsz.4560/25

Tárhely szolgáltatónk: WEBMARK EUROPE Kft., 8913 Egervár, Széchenyi Ferenc út 50
Tárhely tulajdonos: Q-PET INDUSTRIES Kft.

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

A  Q-PET INDUSTRIES Kft. az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – adatfeldolgozókat vesz igénybe, akiket a 3. pontban ismertetünk.

2. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

2.1.Alapelvek a www.quebeck.eu adatkezelése során
2.1.1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
2.1.2 A  személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
2.1.3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
2.1.4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
2.1.5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
2.1.6 Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.


2.2. A www.quebeck.eu  az Ön személyes adatait 
2.2.1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 
2.2.2.Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
2.2.3. IIletve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2.3.  Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
2.3.1.a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
2.3.2.az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
2.3.3.a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
2.3.4.az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
2.3.5.az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
2.3.6.a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
2.3.7.a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
2.3.8.a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
2.3.9.a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

2.4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonság

2.4.1. A Q-PET INDUSTRIES Kft. informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyein, továbbá adatfeldolgozóinál találhatók meg.
2.4.2  A  Q-PET Industries Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

2.4.3.A Q-PET INDUSTRIES Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
2.4.4. A Q-PET INDUSTRIES Kft. az adatkezelés során megőrzi
2.4.5. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
2.4.6. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
2.4.7. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
2.4.8. Informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 2,4.9 A Q-PET Industries Kft. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
2.4.10.Q-PET Industries tájékoztatja ügyfeleit, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az  információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal                      szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

3.  Az adatfeldolgozóink adatai, elérhetőségei

3.1. Az adatfeldolgozó neve: WEBMARK EUROPE Kft.
3.1.1. Az adatfeldolgozó székhelye: 8913 Egervár, Széchenyi Ferenc út 50
3.1.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Weboldalunk fejlesztését, karbantartásást és tárhelyét  a Webmark Europe Kft szolgáltatja.
3.1.3. Az adatfeldolgozó honlapja: https://www.webmark-europe.com


3.3. Az online fizetéssel kapcsolatos adatfelodolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: K&H Bank Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye:1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/20/30/70 335 3355

Az adatfeldolgozó e-mail címe: bank@kh.hu

Az adatfeldolgozó honlapja: www.kh.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.


3.4. Az adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
3.4.1. Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
3.4.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Csomagkézbesítés, futárszolgálat
3.4.3. Az adatfeldolgozó honlapja:https://gls-group.eu/
      
3.4. Az adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.
3.4.1. Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
3.4.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online számlázóprogram, E-számla küldés 
3.4.3. Az adatfeldolgozó honlapja:www.szamlazz.hu


Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók

3.4. Az adatfeldolgozó neve: MailChimp
3.4.1. Az adatfeldolgozó székhelye: Atlanta, Georgia, Egyesült Államok
3.4.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége: hírlevél küldés, adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
3.4.3. Az adatfeldolgozó honlapja::https://www.mailchimp.com

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban. 

4. Az általunk kezelt adatok:

 • A  személyes adatokat az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, illetve (bizonyos esetekben kötelezően alkalmazandó jogszabályok (mint pl. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, Számvtv. vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) alapján kezel, az alább részletezetteknek megfelelően. 
 • Felhívjuk a részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 • Tájékoztatja az ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A  hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Mint a www.quebeck.eu internetes bolt üzemeltetője  online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében illetve hírlevélre történő feliratkozás esetén a hírlevél eljuttatása a címzetthez. 
 • Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
 • Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységet a vonatkozó jogszabály szerint bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, amely hatóság az alábbi nyilvántartási számokon nyilvántartásba vette:NAIH-127767/2017
 • Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az alábbi tevékenységi területek miatt kezelt személyes adatokat
 • A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének. 
 • A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a quebeck@quebeck.eu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

4.1. A tevékenység megnevezése :Honlap látogatása 
4.1.1. adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,a látogatottság mérésére, statisztikai célo
4.1.2. Jogalap : Társaságunk jogos érdeke
4.1.3.Kezelt adatok : IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai,az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
4.1.4.Időtartam : 1 hónap

4.2. A tevékenység megnevezése: Regisztráció a honlapon
4.2.1. adatkezelés célja: a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, a látogatók regisztrációja és nyilvántartása
4.2.2.Jogalap : Az érintett hozzájárulása
4.2.3.Kezelt adatok :vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok, számlázási adatok
4.2.4.Időtartam :  a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig .

4.3. A tevékenység megnevezése: Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele , Vásárlás a webshopon
4.3.1. az adatkezelés célja: megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,vásárlóink szokásainak elemzése,vásárlóinkkal kapcsolattartás.
4.3.2. Jogalap : Az érintett hozzájárulása, általános szerződési feltételek elfogadása, jogaszabályi rendelkezés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, ;Eker tv. 13/A §; Számv. tv. 169. §).
4.3.3.Kezelt adatok :vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, 
kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai, 
számlázási név, természetes személy esetén teljes név,  az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek), számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó). fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),
4.3.4. .Időtartam :  webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig. A  szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év. A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év. 

4.4. A tevékenység megnevezése: Hírlevél szolgáltatás
4.4.1.Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, értesítjük Önt új akciókról, új termékeinkről
4.4.2.Jogalap : Az érintett hozzájárulása
4.4.3.Kezelt adatok :vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
4.4.4.Időtartam: hírlevélről történő leiratkozásig
4.4.5.Engedélyszám. NAIH-127767/2017
4.4.6. Leiratkozás biztosítása: https://quebeck.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=d0ca8dc38c50445190fdae9b5&id=1eb98f6100

4.5 .A tevékenység megnevezése:  Ügyintézés, panasz észrevételre, panaszra válaszadás
4.5.1.Az adatkezelés célja: tájékoztatás, válaszadás, probléma megoldása
4.5.2.Jogalap :jogi kötelezettség
4.5.3.Kezelt adatok :vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet
4.5.4.Időtartam:5 évig
4.5.5.Engedélyszám. NAIH-127767/2017

4.6 A tevékenység megnevezése: .Nyereményjáték
4.6.1.Az adatkezelés célja: aTársaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával, vásárlók elégedettségének növelése
4.6.2.Jogalap :az Ön hozzájárulása, jogi kötelezettség-nyereményjátéktól függően
4.6.3.Kezelt adatok :vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, egyéb személyes üzenet
4.6.4.Időtartam:résztvevők esetében a játék befejezéséig,  nyertesek esetében 8 évig 
4.6.5.Engedélyszám. NAIH-127767/2017

Egyéb infomációk az adatot kezelését illetően:

 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az inkformációszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál, hírlevél feliratkozásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
 • Az adatkezelés időtartama a vásárló, felhasználó kérésének megfelelően történik.
 • A vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél-tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,– személyes adatainak helyesbítését,– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 • A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
 • Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
 • Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

5. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

5.1. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 
5.2. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
5.3. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 
5.4. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
5.5. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 
5.6. Milyen sütiket alkalmazunk?
5.6.1. Működéshez szükséges cookie: kosár és a cookie üzenet elolvasását tároló süti + Google Analytics sütijei
5.6.2. A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.
5.6.3. A legtöbb internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Ezeket az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott weboldal milyen cookie-kat használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét. Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor előfordulhat, hogy a weboldal nem fog tökéletesen működni
5.6.4. A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt:  https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt : https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu  olvashat

6. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

6.1. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

6.2. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)
6.3. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

7. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

7,1. Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).
7.2. Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
7.3. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. 
7.4. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk. 

8. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

8.1.Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza.
8.2. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

9. Egyéb adatkezelési kérdések

9.1.Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. 
9.2.Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot..
9.3.Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
9.4..Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
9.5.Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
9.6..A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.
9.7. A http://www.quebeck.eu címen elérhető portál html kódja az Q-PET INDUSTRIES KFT.-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
9.8. Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani, amelynek elérhetősége: http://www.google.com/analytics. 

10. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

10.1. Ön az adatkezelésről 

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), 
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

10.2.Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap:https://naih.hu/

10.3. Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 

 • adatairól, 
 • azok forrásáról, 
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 14  napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

11. Definíciók

11 .1 A jelen tájékoztatóban a következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

GDPR - General Data Protection Regulation 
Adatcsoport: Adatok, (azaz tények, koncepciók vagy utasítások formalizált megjelenítése, rögzí- tett jelsorozat, beszéd vagy technikai eszközökkel történő közlés, értelmezés és feldolgozás számára. Jelen Szabályzatban írásban vagy elektronikus úton készített – bármilyen adathordozón tárolt – szöveg, számadatsor, tény, információ, vázlat, grafikon, kép és ábra) és adatkörök összefoglaló elnevezése, általában nyilvántartási funkció alapján.
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.
Adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Információ Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda az Informá- ció Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.
Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.
Adatigénylő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zá- rolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkör: Az adatfajták nevesített felsorolása. A felhasználás szempontjából funkcionálisan összetartozó üzleti adatok, azaz olyan halmaz, amely logikai szinten egységesen kezelhető, illetve kezelendő és a halmaz elemeinek védelmi igénye közel egy szinten van.
Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Anonimizálás: Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását.
Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Harmadik ország: minden olyan ország, amely az Info tv. alapján nem (Európai Gazdasági Térség) EGT-állam.
Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó szemé- lyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. A hozzájárulás – a különleges adatok kezelésére adott hozzájárulást kivéve – nincs alakszerűséghez kötve, történhet kifejezett nyilatkozattal és ráutaló magatartással is, azonban a hozzájárulásnak minden esetben bizonyíthatónak kell lennie.
Irat: Valamely szerv működésével, illetve személy tevékenységével kapcsolatban írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra.
Kapcsolatfelvételi lista: Kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
Közvélemény-kutató, piackutató és közvetlen üzletszerző szerv: A Szervezet, illetve a feladatkörrel rendelkező minden olyan szervezeti egysége, amely a közvélemény-kutatást, a piackutatást és a direkt marketing tevékenységet jogosult végezni.
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kórós szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Felügyeleti Hatóság: Adatvédelmi jogszerüséget ellenörző szervezet.
Nyilvános adat: Minden olyan tény, adat, információ, amelyek bárki számára hozzáférhetők. Személyes adat nyilvánosságáról kizárólag törvény rendelkezhet.
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosí- tó jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó kö- vetkeztetés.
Természetes személyazonosító adatok: Az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.
Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Tilalmi lista: Azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
URL cím: Uniform Resource Locator/egységes erőforrás-azonosító az interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe. Egységes forrásazonosító, az interneten használt címzési szabványrendszer, megadja az információ elérésének módját, és az információ pontos helyét a távoli számítógépen.
Üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
Üzleti titok: A Szervezet gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Szervezet jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a Szervezetet felróhatóság nem terheli.
Közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.


12. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.quebeck.eu/adatvedelemi nyilatkozat  weboldalon történik.


2018.09.20.
 

 

;